Sprawozdanie Telefonu Wsparcia czerwiec 2023

1-30 czerwca 2023 

Liczba zgłoszeń: 30

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 12

Opis wybranych spraw

Fundacja również zajmowała się sprawą matki z szóstką dzieci, która znalazła się w trudnej sytuacji. Niezwłocznie zostały podjęte działania przez koordynatora Telefonu Wsparcia, które polegały na weryfikacji podanych informacji przez mamę z treścią nadesłanych akt sprawy. Ekspert Fundacji skontaktował się z pracownikiem socjalnym OPS i asystentem rodziny.  Następnie pomógł napisać mamie pisma, które były konieczne na ówczesnym etapie sprawy, o wstrzymanie wykonywania wydanych postanowień o umieszczeniu małoletnich w pieczy zastępczej. Kobieta złożyła je w sądzie.

Powodem umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej było lekkomyślne zachowanie nastoletnich: syna i córki, którzy niezgodnie z prawdą powiedzieli w szkole, że są źle traktowani przez mamę. Wcześniej matka i dzieci doświadczali przemocy ze strony ojca. W tamtym czasie był prowadzony nadzór kuratora, z którym matka współpracowała, jak również i z asystentem rodziny. Zarówno kurator jak i asystent dostrzegli pozytywne postępy w funkcjonowaniu rodziny. Pomimo dobrych opinii matka została zobowiązana do wykonania postanowienia i doprowadzenia dzieci do placówek wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, do czego się zastosowała. Najmłodsze dziecko miało zaledwie pół roku. W czasie pobytu dzieci w placówkach, matka regularnie je odwiedzała i udzielała potrzebnego wsparcia. Ekspert Fundacji uczestniczył w spotkaniu zespołu do spraw oceny i funkcjonowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, podczas którego przedstawił stanowisko Fundacji. Apelował i wnosił o zwolnienie małoletnich pod opiekę matki. Skutkiem działań Fundacji oraz stałego zaangażowania matki, dzieci były regularnie urlopowane do domu w dni wolne od nauki.  

Z opinii lekarzy pediatrów wynikało, że matka właściwie dbała o zdrowie dzieci. Wszystkie bieżące badania i wizyty kontrolne odbywały się zgodnie ze wskazaniem lekarzy. Dzieci były zadbane, czyste i właściwie odżywiane. Także sąsiedzi rodziny potwierdzali, że matka prawidłowo sprawuje władzę rodzicielską.  Do sądu rodzinnego zostały skierowane pisma oraz opinia Fundacji w sprawie rodziny. Adwokat reprezentujący rodzinę złożył wniosek o uchylenie prawomocnych postanowień na podstawie, których dzieci trafiły do pieczy zastępczej na czas postępowania. Sąd rodzinny przychylił się do wniosku zwalniając pięcioro dzieci z domów dziecka do domu rodzinnego w trybie natychmiastowym. Jednocześnie zobowiązał matkę na czas trwania postępowania do ścisłej współpracy z asystentem rodziny i kuratorem sądowym. Postanowienie sądu o powrocie rodzeństwa do domu jeszcze tego samego dnia, w którym zostało ogłoszone orzeczenie jest w pełni uzasadnione. Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamę z dziećmi łączy szczególnie silna więź emocjonalna, co Fundacja podkreślała w wystąpieniach kierowanych do sądu.

W tej sprawie widać ogromną determinację i miłość matki do dzieci, która sprawiła, że pomimo trudnej przeszłości kobieta walczy ze wszystkich sił o to, aby stworzyć razem ze swoimi dziećmi szczęśliwą rodzinę, a instytucje państwa powinny te starania matki mądrze wspierać.