Stanowisko wspierające NFZ w sprawie prawa do porodów rodzinnych

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców                                                                          Warszawa 16 lipca 2020 r.
ul. Steinhausa 2/52
02-747 Warszawa

Sz. P. Adam Niedzielski
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie!

W imieniu rodziców przeżywających w tym czasie narodziny dziecka bardzo dziękujemy za stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia z 10 lipca br., podkreślające prawo osoby towarzyszącej do uczestniczenia w porodzie rodzinnym. Kobieta rodząca w tym najtrudniejszym i najważniejszym wydarzeniu swojego życia nie powinna być skazywana na samotność. Moment narodzin dziecka jest ponadto chwilą narodzin rodziny, fundamentalnym dla tworzenia więzi na całe życie. Prawo do obecności podczas porodu osoby bliskiej, najczęściej ojca dziecka, należy do katalogu praw człowieka, co jasno wynika ze stanowiska WHO w sprawie porodów rodzinnych w czasie epidemii COVID. Doświadczenie wielu krajów na całym świecie pokazuje, że obecność osoby bliskiej podczas porodu, również w czasie zagrożenia epidemiologicznego, jest potrzebna, uzasadniona a bezpieczne jej zapewnienie jest jak najbardziej wykonalne.

Jesteśmy zdumieni i oburzeni stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników z 14 lipca br., które bez racjonalnych przesłanek, domaga się ograniczenia praw człowieka w stosunku do rodzącej i jej bliskich, atakując NFZ i posuwając się do agresywnego sformułowania zarzutu nieetycznego zachowania. Pragniemy zauważyć, że stanowisko PTGiP jest sprzeczne nie tylko z prawami człowieka, ale również z logiką i zdrowym rozsądkiem, ponieważ co do zasady osoba towarzysząca w czasie porodu jest równocześnie osobą wspólnie zamieszkującą z rodzącą w okresie 14 dni przed porodem. Nie stwarza więc dodatkowego zagrożenia epidemiologicznego ani dla rodzącej ani dla dziecka ani dla personelu ani dla innych osób przebywających w szpitalu.

Podzielamy stanowisko NFZ, że przy przeznaczeniu dodatkowych środków na poród w czasie zagrożenia epidemiologicznego, nieuzasadnione jest formułowane w niektórych szpitalach żądanie, przeprowadzenia przez osobę towarzyszącą dodatkowych testów na COVID na własny rachunek. Koszt takiego testu wykonywanego poza szpitalem dochodzi do 600 zł, a konieczność jego wykonywania co dwa dni (ważność wyniku jest uznawana przez 48-72 godziny) przez okres miesiąca (poród może mieć miejsce +/- dwa tygodnie względem terminu wyznaczonego z USG) stanowi nieuzasadnioną i trudną do pokonania przeszkodę, uniemożliwiającą w praktyce poród rodzinny.

Praktyką wielu innych szpitali, która powinna być standardem w całej Polsce, jest robienie wywiadów przy przyjęciu do porodu rodzinnego i ewentualne wykonywanie partnerom zamieszkującym wspólnie z rodzącą podczas przyjęciu do szpitala testów dających wynik w ciągu 15 minut, za dodatkowe środki z NFZ. Przykładem takiego postępowania są np. procedury w Szpitalu św Rodziny w Warszawie. Potrzebne są jedynie dobra wola i dobra organizacja pracy w szpitalu.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców odebrała zgłoszenia z okresu zagrożenia epidemiologicznego
o pozostawianiu rodzących bólu i osamotnieniu przez wiele godzin z powodu niedopuszczenia do udziału osoby bliskiej a także z powodu braków kadrowych szpitalach w minionych miesiącach. Warto w tym miejscu dodać, że znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie naturalnym nadal nie jest w Polsce w praktyce powszechnie dostępne. Dotyczy to szczególnie mniejszych ośrodków, gdzie brakuje anestezjologów. Tym ważniejsza staje się w polskich warunkach konieczność do zapewnienia towarzyszenia osoby bliskiej.

Dziękujemy, za jednoznaczne opowiedzenie się po stronie dobra pacjentów. Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do Ministra Zdrowia o publiczne wsparcie słusznego stanowiska NFZ.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Do wiadomości:
Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Wiceminister Zdrowia, Sekretarz Stanu Józefa Szczurek- Żelazko
Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Fundacja Rodzić po Ludzku