Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców ws gdańskiego Modelu równego traktowania

Warszawa, 30 sierpnia 2018

OŚWIADCZENIE FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW

Przedstawiamy stanowisko Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w związku ze skargami rodziców z Gdańska o naruszania ich prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami poprzez realizację programu Zdrovve love oraz uchwałę o Modelu na rzecz równego traktowania.

Przypominamy, że w polskim systemie oświaty organizację nauki reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej tzw. podstawa programowa. Jakiekolwiek programy rozszerzające treści nauczania poza podstawę nie mogą pozostawać w sprzeczności z tym fundamentalnym dokumentem.

Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na realizację wykraczających poza program nauczania treści, szkoła nie ma prawa takich treści przekazywać.

1. Za wdrożenie i respektowanie podstawy programowej odpowiada dyrektor szkoły i przedszkola a kontroluje ją kuratorium oświaty.

2. Rodzice mają prawo zgłaszania dyrekcji swojego stanowiska wobec realizowanych w szkole działań edukacyjnych. Dyrekcja ma obowiązek uwzględnić zdanie rodziców. Decyzja o poszerzaniu programu nauczania o nowe treści należy przede wszystkim do rodziców.

3. Rodzina jako pierwszy podmiot jest źródłem wartości i norm społecznych dla dziecka, potem społeczność szkolna, lokalna itd.

Podstawa programowa dla przedszkoli zawiera m.in. następujące zapisy:

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej zawiera zadanie organizacji zajęć:

  1. e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

Podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera następujący zapis:

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

Dorota Dziamska
Koordynator zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, autorów podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
Członek Rady Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Tomasz i Karolina Elbanowscy
Zarząd Fundacji Rzecznik Praw Rodziców