Ulga na dzieci

Kampania informacyjna Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Jak odliczyć ulgę na dzieci w 2017 roku?

Uwaga Rodzice! Rozliczając swój podatek za rok 2016 macie możliwość odliczenia określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez Was dziecko.

I. Kto może korzystać z ulgi prorodzinnej?

II. Jakie dochody dzieci uniemożliwiają skorzystanie z ulgi?

III. Jakie dochody rodziców uniemożliwiają skorzystanie z ulgi?

IV. Jaka jest wysokość ulgi?

V. Ulga prorodzinna a zasiłek rodzinny

VI. Druki do pobrania

VII. Dokumenty

VIII. Wsparłeś naszą Fundację darowizną? Możesz ją odliczyć od podatku

 

I. Kto może korzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni (pod warunkiem, że dziecko z nim mieszka) oraz rodziny zastępcze, którzy składają roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 i rozliczają się według skali podatkowej.

Ulga przysługuje na każde z dzieci:

 • do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia (miesiąc osiągnięcia pełnoletniości jest ostatnim miesiącem, za który rodzice mogą odliczyć ulgę) lub
 • pełnoletnie, tak długo jak dziecko się uczy/studiuje (również za granicą) lub do momentu ukończenia prze nie 25 roku życia, gdy jednocześnie w danym roku podatkowym nie uzyskało dochodu wyższego niż 3089 zł* (ulgę można naliczyć do ostatniego miesiąca nauki lub do miesiąca w którym dziecko ukończyło 25 rok życia). Z ulgi nie mogą korzystać podatnicy, których pełnoletnie dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym,
 • bez względu na wiek dziecka, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Wyjątki: Ulga nie przysługuje na dzieci:

1) pozostające w związku małżeńskim,

2) dla których miejscem pobytu na podstawie orzeczenia sądu jest instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

3) do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem prywatnego najmu, ustawy o podatku tonażowym bądź też przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej według 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy PIT.

* do tych dochodów nie wlicza się renty;

Niestety z ulgi nie skorzystają ci, którzy składają deklaracje PIT-28, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39. Nie ma również możliwości, by pracodawca uwzględnił ulgę na deklaracji PIT-40 lub PIT-40A. Z ulgi również nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w przypadku gdy dziecko z nimi nie mieszka.

II. Jakie dochody dzieci uniemożliwiają skorzystanie z ulgi?

W przypadku dzieci pełnoletnich

Ulgi nie można odliczyć gdy dziecko ma rocznie dochody powyżej 3089 zł. Wlicza się tu dochody uzyskane  w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku, z wyjątkiem renty rodzinnej. Nie wlicza się więc także dochodów zwolnionych z podatku czyli: pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje prowadzące działalność w sferze  pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

W przypadku dzieci niepełnoletnich

Dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie (do ukończenia 18 lat) nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3089 zł.

Pełnoletnie dzieci uczą się i kończą pewien etap nauki – czy można korzystać z ulgi na te dzieci za miesiące wakacyjne?

Osoba kończąca etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednak osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. Dlatego też w przypadku:

1) ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,
3) maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
4) studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,
5) studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki ulga przysługuje do miesiąca października włącznie.

III. Jakie dochody rodziców uniemożliwiają skorzystanie z ulgi?

Jeśli rodzice wychowują dwójkę lub więcej małoletnich dzieci, wysokość uzyskanego dochodu nie ma znaczenia. W przypadku osób wychowujących jedno dziecko obowiązuje limit dochodu: odliczenie przysługuje pod warunkiem, że:

1) roczne dochody rodzica samotnie wychowującego dziecko (w tym rozumieniu, że może rozliczyć się w zeznaniu podatkowym wspólnie z dzieckiem) nie przekroczyły 112 tys. zł,
2) w przypadku rodziców – małżonków, których małżeństwo trwa cały rok, przy czym dotyczy to łącznych dochodów obojga – 112 tys. zł,
3) w pozostałych przypadkach rodziców – kawalerów lub  panien, rozwodników, wdowców, pozostających w związku małżeńskim przez część roku, którzy nie mogą się rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako rodzic samotne wychowujący dziecko –  jeżeli dochód rodzica (każdego z osobna) nie przekroczy rocznie 56 tys. zł.

Jako małżeństwo nie należy rozumieć te z orzeczeniem separacji i oraz w sytuacji, w której jeden z małżonków został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Za dochody, które należy brać pod uwagę uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, a należy obliczyć to w następujący sposób: sumować kwotę dochodówz poniższych tytułów (czyli przychody minus przysługujące koszty uzyskania przychodów):

 • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),
 • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),
 • dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).

Sumę powyższych dochodów pomniejsza się dodatkowo o kwotę składek ZUS:

1) określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika (są wymienione w PIT-11 pracownika), z tym że w przypadku podatnika  osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

– odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

2) zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Po takiej operacji kwotę należy porównać z wartością 56.000 zł/112.000 zł.

IV. Jaka jest wysokość ulgi?

Wysokość odliczenia zależy m. in. od liczby dzieci. Ulgę rozlicza się proporcjonalnie, w zależności od czasu sprawowania opieki nad dziećmi. W przypadku, gdy dziecko urodzi się w trakcie roku, przysługuje więc na nie tylko część odliczenia. Za każdy miesiąc opieki nad dzieckiem podatek można zmniejszyć o 92,67 złotych za pierwsze oraz drugie dziecko, o 166,67 złotych za trzecie dziecko, oraz o 225 złotych za czwarte i kolejne dziecko.

Maksymalnie można odliczyć:

 • 1112,04 zł za rok (92,67 zł za miesiąc) – za wychowanie jednego dziecka,
 • 2224,08 zł za rok za wychowywanie dwójki dzieci – po 1112,04 zł rocznie za każde z nich (92,67 zł za miesiąc),
 • 4224,12 zł za rok za wychowywanie trójki dzieci – ulga na trzecie dziecko będzie wynosić 2000,04 zł (166,67 zł za miesiąc),
 • 6924,12 zł za rok za wychowywanie w danym roku czwórki dzieci – odliczenie za czwarte dziecko to 2700 zł rocznie (225 zł za miesiąc). Tyle przysługiwać będzie także rodzicom każdego kolejnego dziecka

Za miesiąc narodzin odlicza się pełną kwotę. I tak, w przypadku, gdy narodziny pierwszego dziecka nastąpiły 31 sierpnia, rodzice mają prawo do odliczenia kwoty 463,35 złotych, czyli ulgi za 5 miesięcy: sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

Ważne! Ulga na dzieci nie przysługuje licząc od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • decyzją  sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • zawarło małżeństwo.

Co z rodzicem samotnie wychowującym dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą dokonać rozliczenia rocznego PIT wspólnie z dzieckiem i jednocześnie skorzystać z ulgi na to dziecko. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekunów prawnych, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. W przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W przypadku wychowywania jednego dziecka przez samotnego rodzica limit jego dochodów uprawniający do korzystania z ulgi wyniesie 112 tys. zł.

Co z podziałem ulgi w przypadku rodziców w separacji i po rozwodzie?

Rozwiedzeni rodzice, którzy wykonują władzę rodzicielską, mają prawo do ulgi prorodzinnej. Ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, a gdy takich proporcji nie ustalili – ulga przysługuje każdemu z rodziców w równych częściach.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wynikające z orzeczenia sądowego powierzającego jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nie wpływa na możliwość korzystania z ulgi, ponieważ drugiemu z rodziców również przysługuje władza rodzicielska, nawet jeżeli została ograniczona do decydowania tylko w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka. Zatem ulga ta przysługuje także rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Z odliczenia nie może natomiast skorzystać ten z rodziców, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony tej władzy, jak również rodzic, w stosunku do którego została ona zawieszona.

Co w sytuacji, jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca?

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, to każdemu z opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim opieki. Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej – za miesiąc, w którym opieka była sprawowana przez różne osoby – za każdy dzień opieki nad:

 • jednym dzieckiem – odliczy 3,09 zł,
 • dwojgiem dzieci – odliczy 6,18 zł,
 • trojgiem dzieci – odliczy 11,74 zł,
 • czworgiem dzieci – odliczy 19,24 zł.

Co w sytuacji, gdy kwota zapłaconego podatku jest niższa od przysługującej ulgi prorodzinnej?

Wprowadzone w ubiegłym roku regulacje wprowadzają możliwość ubiegania się o całkowity zwrot ulgi na dziecko. Odliczenie ulgi prorodzinnej można rozliczyć nie tylko od podatku, ale również od zapłaconych składek ZUS i zdrowotnej, ale tylko od 7,75 proc. wymiaru tej składki (cała składka wynosi 9 proc. podstawy wymiaru). W tym celu należy zastosować formularz PIT/UZ w druku PIT-36 bądź PIT-37.

Ważne! Limit nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały odliczone:

 • w zeznaniu PIT-28 (dotyczącym ryczałtu ewidencjonowanego),
 • w zeznaniu PIT-36L (dotyczącym dochodów opodatkowanych według stawki liniowej 19 proc.) lub
 • które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A (deklaracji dotyczącej karty podatkowej).

Zastosowanie formularza PIT/UZ nie powoduje usunięcia deklaracji PIT/O. Deklarację PIT/O składają rodzice rozliczający ulgę prorodzinną, u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie niższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Rodzic, który korzysta zarówno z odliczenia ulgi na dziecko, jak i z wniosku o zwrot wypełnia załącznik do PIT-36 lub PIT-37 PIT/O, w którym wskazuje wartość ulgi podatkowej oraz formularz PIT/UZ w druku PIT-36 bądź PIT-37 – tutaj wskazuje kwotę niewykorzystanej ulgi do zwrotu na jego rzecz. W PIT/O wskazuje się również dane dzieci, za które korzysta się z odliczenia: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, liczbę miesięcy, za które przysługuje ulga oraz wartość wykorzystywanej ulgi.

V. Ulga prorodzinna a zasiłek rodzinny

Odliczając ulgę można stracić zasiłek rodzinny i inne świadczenia. Wynika to z tego, że ulga podwyższa dochód rodziny, który bierze się pod uwagę przy przyznawaniu zasiłku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 674 zł. A jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 764 zł. Rodzinom korzystającym z zasiłku rodzinnego nie grozi utrata już przyznanego świadczenia. Odpisując ulgę na dzieci w deklaracji podatkowej za dany rok, można stracić możliwość otrzymania zasiłku dopiero w następnym okresie zasiłkowym.

VI. Druki do pobrania

Formularze PIT-36, PIT-37, PIT/UZ, PIT/O są dostępne wraz z darmowym programem do rozliczeń podatkowych:

     

Uwagi i pytania dotyczące programu PIT 2016 prosimy kierować:
e-mail: pomoc@gpsoft.pl
(+48) 41 308 02 60
tel. kom. (+48) 730 747 477
dział techniczny: (+48) 730 057 745

VII. Dokumenty

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej rodzic jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów tych nie dołączamy do PIT – należy je przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym odliczana była ulga prorodzinna.

VIII. Wsparłeś naszą Fundację darowizną? Możesz ją odliczyć od podatku

Wszyscy, którzy w ubiegłym roku przekazali naszej Fundacji darowiznę i zachowali dowód wpłaty, mogą ją odliczyć od dochodu (łączna kwota dokonanych darowizn podlegających odliczeniu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej w przypadku osób fizycznych 6% dochodu, a w przypadku osób prawnych – 10%). Wypełniając roczny PIT należy dołączyć formularz informujący o odliczeniach PIT/O. W załączniku PIT/O należy wpisać m. in. roczną kwotę dokonywanych odliczeń, kwotę przekazanej darowizny oraz dane obdarowanego. Odliczenia nie należy mylić z odpisem 1% na OPP – są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Macie prawo do odliczenia od podatku kosztów z tytułu darowizny i jednoczesnego przekazania 1% podatku.
—————-
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ma status organizacji pożytku publicznego
KRS nr 0000347294
Twoja pomoc jest ważna
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa
Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay