Sprawozdanie Telefonu Wsparcia luty 2023​

1-28 lutego 2023 

Liczba zgłoszeń: 28

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10

Opis spraw

Kobieta z dużego miasta w centrum Polski, zgłosiła się do naszej Fundacji z prośbą o pomoc i wsparcie dla jej rodziny. Problem pojawił się gdy matka  trójki dzieci, zwróciła się do OPS o przyznanie zasiłków rodzinnych.  Pracownik socjalny opisał rodzinę jako nieudolną wychowawczo, ale pomocy finansowej odmówił, gdyż dochód rodziny przekraczał kryterium pozwalające na przyznanie świadczeń. Następnie w wyniku zgłoszenia przez placówkę oświatową do sądu, że jedno z dzieci ma siniaka, dzieci zostały odebrane i umieszczone w pieczy zastępczej. W stosunku do ojca wszczęto procedurę karną. Pojawiły się również przeszkody – zmiana sędziego referenta, z tego powodu proces musiał być rozpoznawany od początku. 

Rodzina jest bezpodstawnie kategoryzowana przez pracowników OPS jako  dysfunkcyjna,  ponieważ matka była wychowywana przez jednego rodzica, a jej mąż w dzieciństwie przebywał w domu dziecka. Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej może w przyszłości również warunkować ich niezasłużenie naganną ocenę w funkcjonowaniu w rolach społecznych, gdyż te właśnie dzieci przebywają obecnie w wyniku działań służb społecznych i decyzją sądu w pieczy zastępczej (według kryterium OPS będą w przyszłości osobami dysfunkcyjnymi).  

Koordynator Telefonu Wsparcia po zapoznaniu się z dokumentacją, podjął kontakt ze służbami – pracownikiem socjalnym OPS, kierownikiem OPS oraz asystentem rodziny, aby mediacyjnie ustalić najlepszy sposób współpracy pomiędzy służbami a rodziną. Jednocześnie w rozmowach z matką kierował jej uwagę na konieczność dobrej współpracy z przedstawicielami służb. W rozmowach z koordynatorem pieczy zastępczej PCPR zostało wypracowane porozumienie zmierzające do jak najlepszego wykorzystania spotkań rodziców z dziećmi na terenie siedziby PCPR , tak aby te spotkania służyły dobremu budowaniu więzi rodzinnych i w przyszłości zaowocowały powrotem dzieci pod opiekę rodziców.