Sprawozdanie Telefonu Wsparcia luty 2023​

1-28 lutego 2023 

Liczba zgłoszeń: 25

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6 

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi:8

Opis spraw

Zwrócili się do nas z centralnej Polski, rodzice nastoletniej córki. Uczennica I liceum była pod opieką psychologa ze względu na jej stan psychiczny spowodowany odrzuceniem przez grupę rówieśników. Była w stanie zrobić wiele, żeby być zaakceptowaną przez koleżanki z klasy. Została przyjęta do grupy dziewczynek, które sprawiały problemy wychowawcze. Jedna z nich była znana w środowisku z korzystania różnych używek. Poprosiła o przechowanie torebeczki z środkami psychoaktywnymi. Rodzice znaleźli ją w plecaku dziewczynki. Sprawa została zgłoszona przez rodziców do dyrektorki szkoły, która przekazała informację policji. Przy okazji okazało się, że substancje psychoaktywne pojawiły się na terenie szkoły również u innych uczniów.

Po przesłuchaniu rodziców i córki policja zamknęła sprawę nie znajdując podstaw do kontynuacji śledztwa, ale jednocześnie rodzice usłyszeli, że są teraz takie procedury, które nakładają na policję obowiązek zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego. Kiedy otrzymali wezwanie do sądu, przerażeni rodzice zwrócili się o pomoc do Fundacji. 

Po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w sądzie Fundacja przygotowała rodziców do posiedzenia sądu.  Sprawozdanie kuratora sądowego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w rodzinie, było pozytywne. Dziewczynka miała dobre opinie w szkole, jest dobrą uczennicą, mocno zaangażowana w wolontariat.  Sąd jednak postanowił wszcząć postępowanie w celu sprawdzenia czy nie doszło do demoralizacji uczennic posiadających środki odurzające na terenie szkoły.  Przygotowanie rodziców przez koordynatora Telefonu Wsparcia zakończyło sprawę na pierwszym posiedzeniu sądu.  Sąd nie widział potrzeby nadzoru kuratorskiego nad rodziną. Dostarczone opinie były wystarczającym dowodem aby zakończyć proces.

Kobieta z dużego miasta w centrum Polski, zgłosiła się do naszej Fundacji z prośbą o pomoc i wsparcie dla jej rodziny. Problem pojawił się gdy matka  trójki dzieci, zwróciła się do OPS o przyznanie zasiłków rodzinnych.  Pracownik socjalny opisał rodzinę jako nieudolną wychowawczo, ale pomocy finansowej odmówił, gdyż dochód rodziny przekraczał kryterium pozwalające na przyznanie świadczeń. Następnie w wyniku zgłoszenia przez placówkę oświatową do sądu, że jedno z dzieci ma siniaka, dzieci zostały odebrane i umieszczone w pieczy zastępczej. W stosunku do ojca wszczęto procedurę karną. Pojawiły się również przeszkody – zmiana sędziego referenta, z tego powodu proces musiał być rozpoznawany od początku. 

Rodzina jest bezpodstawnie kategoryzowana przez pracowników OPS jako  dysfunkcyjna,  ponieważ matka była wychowywana przez jednego rodzica, a jej mąż w dzieciństwie przebywał w domu dziecka. Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej może w przyszłości również warunkować ich niezasłużenie naganną ocenę w funkcjonowaniu w rolach społecznych, gdyż te właśnie dzieci przebywają obecnie w wyniku działań służb społecznych i decyzją sądu w pieczy zastępczej (według kryterium OPS będą w przyszłości osobami dysfunkcyjnymi).  

Koordynator Telefonu Wsparcia po zapoznaniu się z dokumentacją, podjął kontakt ze służbami – pracownikiem socjalnym OPS, kierownikiem OPS oraz asystentem rodziny, aby mediacyjnie ustalić najlepszy sposób współpracy pomiędzy służbami a rodziną. Jednocześnie w rozmowach z matką kierował jej uwagę na konieczność dobrej współpracy z przedstawicielami służb. W rozmowach z koordynatorem pieczy zastępczej PCPR zostało wypracowane porozumienie zmierzające do jak najlepszego wykorzystania spotkań rodziców z dziećmi na terenie siedziby PCPR , tak aby te spotkania służyły dobremu budowaniu więzi rodzinnych i w przyszłości zaowocowały powrotem dzieci pod opiekę rodziców.