,,Retoryka, zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne”

Zapowiedź książki ,,Retoryka, zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne” 

Maria Gudro-Homicka

Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia nauczycieli Polonistów

Książkę kierujemy do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, polonistów, nauczycieli innych przedmiotów, uczących na  wszystkich etapach kształcenia, do pedagogów, psychologów szkolnych, uczących w szkołach publicznych, społecznych, specjalnych, którzy w pracy z dziećmi/młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego. Kierujemy też do studentów pedagogiki. Odchodząc od encyklopedycznego przekazywania wiedzy na rzecz twórczego rozwiązywania problemów, nauczyciele muszą podjąć trud kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak- mówienia, słuchania, czytania, pisania, logicznego myślenia, analizowania, argumentowania, wnioskowania, kultury wypowiedzi publicznej oraz współpracy w grupie. Zwracamy się do nauczycieli, którzy dążą do holistycznego rozwoju osobowości uczniów, pragną wychować człowieka kulturalnego, twórczego, myślącego, przedsiębiorczego, a jednocześnie wrażliwego i tolerancyjnego, mówiącego piękną poprawną polszczyzną.

Troską Stowarzyszenia nauczycieli był i jest powrót retoryki do szkół; organizowaliśmy seminaria, kursy, konferencje. Jednak brakowało nam materiałów metodycznych na temat retoryki praktycznej. 

Wychodząc naprzeciw zmianom w podstawie programowej, kładącej duży nacisk na retorykę, oraz potrzebom nauczycieli, podjęliśmy trud opracowania materiału dydaktycznego dla nauczycieli uczących na wszystkich poziomach kształcenia. 

W książce znajdą Państwo akademicki wykład z retoryki, propozycje praktycznych rozwiązań w nauczaniu retoryki w przedszkolu i klasach I-III, ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, recytacji, w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, plany wypowiedzi, ćwiczenia, scenariusze, szkic metodyczny dla studentów studiów nauczycielskich oraz literacki almanach prac uczniów. Autorami tekstów są nauczyciele praktycy, szczególnie członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, o różnym stażu pracy, przygotowaniu do zawodu. Każdy trochę inaczej podchodzi do nauki retoryki, ale cel i myśl przewodnia każdej wypowiedzi jest jedna: nauczyć uczniów na każdym etapie kształcenia umiejętności myślenia, mówienia, czytania, pisania, planowania, analizowania, wnioskowania, prezentowania wiedzy. Każda propozycja nauki retoryki nawiązuje do obowiązującej podstawy programowej, każdy konspekt sprawdzony z grupa uczniów, a więc wiarygodny, co potwierdza tezę, że w obecnej szkole można uczyć mówienia bez szkody dla nauczania innych umiejętności. 

 Jako nauczyciele praktycy zapewniamy Państwa, że tylko systematyczne nauczanie umiejętności mówienia, słuchania, czytania pozwoli uczniowi osiągnąć szkolny i życiowy sukces. Aby nauczyć się mówienia, trzeba mówić, recytować, wygłaszać teksty z pamięci, dbać o dykcję, akcentowanie, elegancję wypowiedzi i postawy podczas mówienia, uwzględniając zasady retoryki. W taki sam sposób należy uczyć innych umiejętności

Stwarzajmy więc dzieciom/uczniom sytuacje mówienia podczas zajęć/lekcji, dajmy im radość uczenia się. Bo jak powiedział Albert Einstein: ,,Uczenie się to doświadczanie, wszystko inne to tylko informacja”.