Sprawozdanie Telefonu Wsparcia sierpień 2022​

1-31 sierpnia 2022

Liczba zgłoszeń: 24

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5  

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8

Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi:11

Opis wybranych spraw

Rodzice czwórki dzieci zgłosili się do Fundacji, ponieważ dorastająca ich 15-letnia córka sprawiała kłopoty wychowawcze. Dziewczynka wdała się w złe towarzystwo, nie realizowała obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły skierował wniosek do sądu opiekuńczego o wgląd w sytuację rodzinną. Niestety współpraca szkoły z rodzicami zawiodła i nie zostali oni powiadomieni o wszczętych procedurach. Szkoła może poinformować rodziców o podjętych działaniach oraz przekazać kopię pisma skierowanego do sądu, ale nie ma takiego obowiązku. Zaskoczeni pojawieniem się kuratora w domu, zwrócili się do Fundacji o pomoc w celu wyjaśnienia sytuacji, w której znalazła się ich rodzina. Kurator zbadał warunki socjalno-bytowe i rodzinne. Sprawozdanie kuratorskie nie wykazało żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny. Koordynator przygotował rodziców do posiedzenia sądu. Opinie rodziców zebrane jako dowód w sprawie zostały wzięte pod uwagę przez sąd. Sprawa zakończyła się pomyślnie, szkoła została zobowiązana przez sąd do przesyłania comiesięcznych raportów o frekwencji uczennicy i jej zachowaniu. Na chwilę obecną dziewczynka otrzymała jeszcze jedną szansę poprawy swojego zachowania. 

Kolejna historia dotyczy donosu do szkoły na rodziców wychowujących sześcioletniego syna o rzekomej przemocy domowej. Anonimowy donos informował, że rodzice nie radzą sobie z chłopcem. Mieli karać chłopca zamykając go na balkonie. Rodzice zostali wezwani na rozmowę do pedagoga szkolnego. Wyjaśniali, że nie posiadają balkonu i nie stosują przemocy wobec dziecka. Pedagog postraszył rodziców zgłoszeniem sprawy do MOPS-u i założeniem Niebieskiej Karty. Rodzice zwrócili się do Fundacji o wyjaśnienie jakie przysługują im prawa. Koordynator Telefonu wsparcia poinformował, że w związku z obowiązującymi przepisami, pracownik oświaty otrzymując donos o przemocy w domu ucznia, ma obowiązek zareagować i zgłosić problem do odpowiednich służb w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Pierwszym krokiem jaki podjął pracownik szkoły to była rozmowa z rodzicami, co w tym przypadku jest normalną procedurą. Bada sytuację rodziny, zanim zawiadomi kolejne organa. Rodzice dostosowali się do wskazówek koordynatora, podjęli współpracę ze szkołą, sprawa zakończyła się pozytywnie bez konieczności powiadamiania innych organów.