Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie Warszawskiej Deklaracji LGBT+

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców krytycznie ocenia podpisanie przez Prezydenta Warszawy Deklaracji LGBT+, która została oparta na nieprawdziwej informacji o braku edukacji seksualnej w szkołach. Tymczasem w polskiej szkole od 1998 roku jest obecna edukacja seksualna typu A, ucząca, że ta sfera życia jest elementem relacji zbudowanych na miłości i odpowiedzialności. Warszawska Deklaracja LGBT zapowiada brutalne i bezprawne narzucenie szkołom innego programu wiedzy o seksualności, w bardzo kontrowersyjnej postaci. Prezydent Warszawy deklaruje, że niezależnie od woli rodziców jest zdecydowany na odebranie dzieciom prawa do niewinności i wychowania opartego o ogólnoludzkie wartości rodzinne. „Wprowadzenie edukacji seksualnej w każdej szkole” oznacza również nakłanianie dyrektorów warszawskich szkół do łamania prawa oświatowego, ponieważ w świetle polskiego prawa niemożliwe jest prowadzenie w szkołach zajęć spoza podstawy programowej bez uwzględnienia woli rodziców.

Przypominamy, że w świetle zapisów polskiego prawa oświatowego
jeśli rodzice nie wyrażają zgody na realizację wykraczających poza program nauczania treści, szkoła a tym bardziej władze samorządowej nie mają prawa takich treści przekazywać.

  1. W Polsce organizację nauki reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej tzw. podstawa programowa. Jakiekolwiek programy rozszerzające treści nauczania poza podstawę programową nie mogą pozostawać w sprzeczności z tym fundamentalnym dokumentem.
  2. Za wdrożenie i respektowanie podstawy programowej odpowiada dyrektor szkoły i przedszkola a kontroluje ją kuratorium oświaty.
  3. Rodzice mają prawo zgłaszania dyrekcji swojego stanowiska wobec realizowanych w szkole działań edukacyjnych. Dyrekcja ma obowiązek uwzględnić zdanie rodziców. Decyzja o poszerzaniu programu nauczania o nowe treści należy przede wszystkim do rodziców.
  4. Rodzina jako pierwszy podmiot jest źródłem wartości i norm społecznych dla dziecka, potem społeczność szkolna, lokalna itd.

 

Podstawa programowa dla przedszkoli zawiera m.in. następujące zapisy:

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

 

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej zawiera zadanie organizacji zajęć:

  1. e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera następujący zapis:

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców (…).

 

Dorota Dziamska, Koordynator zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, autorów podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, Członek Rady Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Tomasz i Karolina Elbanowscy, Zarząd Fundacji Rzecznik Praw Rodziców