Sukces Fundacji! Nie będzie „Wielkiej Siostry” w szkołach. Ustawa o zdrowiu uczniów poprawiona

Skuteczny protest Fundacji Rzecznik Praw Rodziców wobec ustawy o zdrowiu dzieci, naruszającej prawa rodziców, spowodował ponowne prace nad projektem.
Przedstawiamy poniżej poprawiony tekst projektu. Nasz protest miał miejsce na przełomie 2017 i 2018 roku. Interweniowaliśmy na spotkaniach z ministrem zdrowia i wiceminister oraz w Kancelarii Premiera. Fundacja sprzeciwiła się pomysłowi monitorowania przez pielęgniarki m in realizacji recept przez rodziców, zapisów o obowiązkowym dyskutowaniu w gronie pedagogicznym efektów monitoringu, zgłaszaniu rodzin do opieki społecznej, oraz dostępu do danych wrażliwych małych pacjentów na łączu przychodnia – komputer pielęgniarki szkolnej. Zagrożenia zostały opisane w naszym tekście Ręce precz od rodziców oraz Wielka Siostra.
Rządowy projekt skierowany właśnie do sejmu nie zawiera już kontrowersyjnych zapisów. Dodane zostały też prawa rodziców:

Art. 7. 1. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.4) ), w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1524, z 2018 r. poz. 1115, 1515, 2219 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 150 i 447. – 5 – poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

  1. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
  2. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.  
  3. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art. 20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. 
  4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wyrażania zgody na sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Kontrowersyjny art. 11 został zmieniony 

z

Art. 11. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje

z:

1) podmiotami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz udostępnia imiona, nazwiska oraz  numery pesel uczniów; 

2) pielęgniarka albo higienistka szkolna oraz rodzicami w przypadku wystąpienie problemów zdrowotnych

 

na

Art. 11. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z:

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.